Korekta językowa prac

Firma świadczy usługi w zakresie profesjonalnej korekty językowej i sugestii merytorycznych prac naukowych (licencjackich, magisterskich, doktorskich, habilitacyjnych, rozpraw, artykułów, recenzji, publikacji książkowych, prelekcji itp.) z różnych dziedzin, m.in. takich jak: ekonomia, finanse, bankowość, rachunkowość, handel zagraniczny, organizacja i zarządzanie, prawo i administracja, marketing, turystyka, zarządzanie zasobami ludzkimi, ekologia, rynek kapitałowy, inżynieria produkcji, polityka UE, zarządzanie projektami itd.

Do opracowania redakcyjnego firma przyjmuje także: raporty, sprawozdania, analizy, materiały konferencyjne, szkoleniowe i reklamowe, katalogi, biuletyny, informatory, roczniki, miesięczniki, opracowania zbiorcze, teksty wystąpień publicznych, teksty na strony internetowe, monografie, poradniki, broszury, przewodniki.


Sugestie merytoryczne

W przypadku prac naukowych firma wspomaga procesy udowadniania oryginalności wybranego problemu naukowego i optymalizacji zastosowanych podejść badawczych. Zachęca do wykorzystywania podstawowych metod naukowych - indukcji (od ogółu do szczegółu) i dedukcji oraz wskazuje na konieczność stosowania w pracach modelu wykrywania i analizowania zasad, reguł i praw oraz ujednolicania pojęć charakteryzujących daną dziedzinę wiedzy.

Firma zaleca konieczność przeprowadzania procesów badawczych, koncentruje uwagę klienta na interdyscyplinarności i najnowszych trendach we współczesnej nauce oraz sugeruje aktualizację danych.


Tłumaczenie tekstów

Firma świadczy usługi przekładu, w tym kolacjonowania, prac naukowych i innych tekstów anglojęzycznych.

Firma KOREKTA PRAC NAUKOWYCH I INNYCH działa zarówno zdalnie, jak i stacjonarnie.


Zapewniamy wysoką jakość opracowania redakcyjnego, poufność udostępnionych danych oraz dotrzymanie ustalonego terminu, natomiast nie ponosimy odpowiedzialności za wynik końcowy pracy ani za wystąpienie w niej znamion plagiatu.


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ